Manacor
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE
Demà, dia 24/05/2019 a les 8.45 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens.
manacor.org 23/05/2019 - 16:05:40

Ple extraordinari urgent demà 24.05.2019 - 08.45 hores

Convocatòria de premsa Ajuntament de Manacor

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE DATA 24 DE MAIG DE 2019

Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió extraordinària urgent número PLE2019/10 del Ple de l’Ajuntament que es farà demà, dia 24/05/2019 a les 8.45 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent:

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea de Medi Ambient

2. PRP2019/177. Proposta del delegat de Medi Ambient d'aprovar la forma de gestió directa del servei públic de subministrament d'aigua al nucli de Cala Murada i de subministrament, sanejament i tractament de residus al nucli de Manacor

Manacor, a la data de la signatura electrònica
La secretària general acctal.
Isabel M. Fuster Fuster

 

Reciente
Visto
Comentado