El lunes día 14 de octubre a las 19:00 horas hay pleno ordinario en Manacor.
El lunes 14 de octubre a las 19h hay Pleno en Manacor vea aquí todos los puntos del orden del día y las dos Mociones del PP y del Pi local
2ª Moción del Grupo Municipal El PI Manacor relativa a la implantación de medidas para garantizar la seguridad de las personas en el entorno de Cala Varques. Como en cada pleno hay ruegos y preguntas.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/10/2019 - 14:46:24
Se modifica la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y otras ordenanzas en rústico y del IBI. Hay la revisión de varias tasas. Suponemos que nos darán una alegría y habrá bajada.

El lunes día 14 de octubre a las 19:00 horas hay pleno ordinario en Manacor, con 22 puntos del orden del día, controlado todo por reloj para los tiempos. Se modifica la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y otras ordenanzas en rústico y del IBI. Hay la revisión de varias tasas. Suponemos que nos darán una alegría y habrá bajadas. Tenemos mucho dinero en caja disponible y mejor rebajar la presión fiscal, sería una buena medida.

En el apartado de Mociones el PP y el PI proponen: Moción del Grupo Municipal del Partido Popular: Propuesta de acuerdo para la Ley de universalidad descuento residente transporte aéreo Islas Baleares. 2ª Moción del Grupo Municipal El PI Manacor relativa a la implantación de medidas para garantizar la seguridad de las personas en el entorno de Cala Varques. Como en cada pleno hay ruegos y preguntas de los concejales y del público. Abajo todos los puntos.

Moción del Grupo Municipal del Partido Popular: Propuesta de acuerdo para la Ley de universalidad descuento residente transporte aéreo Islas Baleares.

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 2019. Us convoc, per indicació de la batlia, a la sessió Ordinària número PLE2019/18 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 14/10/2019 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent: I. PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1. Aprovació actes sessions 16/2019 ordinària 17/2019 extraordinària de 9 i 27 de setembre de 2019, respectivament.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES. Àrea de Batlia i Interior. 2. PRP2019/284. Proposta de batlia de nomenament dels membres de la Junta Rectora de la Institució Pública Antoni Maria Alcover 3. PRP2019/310. Declaració Institucional de l'Estat d'Emergència Climàtica. Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció. 4. PRP2019/288. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5. PRP2019/289. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 02 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 6. PRP2019/290. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local. 7. PRP2019/291. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 04 reguladora de l'Impost sobre béns immobles

8. PRP2019/292. Proposta de la delegada genèrica de creació de l’ordenança reguladora de l’ingrès patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei d'aigua a Manacor i Cala Murada. 9. PRP2019/293. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 10 reguladora de la Taxa per parades de venda a la plaça d'abastiments i a determinats llocs de la via pública.

10. PRP2019/296. Proposta de la delegada especial d’aprovació del Compte general exercici 2018. 11. PRP2019/297. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 09 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans. 12. PRP2019/300. Proposta de la delegada especial de reconeixement extrajudicial de crèdits. Relació 322 Pressupost Propi

13. PRP2019/301. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l'Ordenança Fiscal 05 reguladora de la Taxa pels documents que expedeixin o entenguin l'administració o les autoritats municipals. 14. PRP2019/302. Proposta de la delegada especial de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, relació núm. 78. 15. PRP2019/305. Proposta del delegat especial de personal d’increment del 0'25 % de les retribucions del personal de la Corporació.

16. PRP2019/306. Proposta del delegat especial de personal de modificació article 29 C i article 29 BIS del pacte i del conveni dels empleats públics de l'Ajuntament de Manacor. 17. PRP2019/307. Proposta del delegat especial de personal de creació plaça d'agent de policia en segona activitat amb destí. 18. PRP2019/308. Proposta del delegat especial de personal de modificació acord carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral fix, personal interí i laboral temporal o indefinit de l'Ajuntament de Manacor.

MOCIONS. 19. PRP2019/313. Moció del Grup Municipal Partit Popular: Proposta d'acord per a la Llei d'universalitat descompte resident transport aeri Illes Balears. 20. PRP2019/314. Moció del Grup Municipal El PI Manacor relativa a la implantació de mesures per garantir la seguretat de les persones a l'entorn de Cala Varques. II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 21. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de setembre de 2019. 22. Precs i preguntes.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado