Son Servera
Ple Ordinària
16 / de setembre / 2021 a les 13:00 Lloc Teatre La Unió
sonservera.es 14/09/2021 - 15:53:18
Expedient núm.:
Òrgan col·legiat:
PLE/2021/11
Ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària
Data i hora
16 / de setembre / 2021 a les 13:00
Lloc
Teatre La Unió
No admet participació a distància
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 3 d'agost de 2021 i 7 de setembre de 2021.
2. Expedient 2589/2021. Proposta d'aprovació de la modificació de la denominació del carrer del Sol per la del carrer d’en Serafí Nebot, músic.
3. Expedient 2867/2021. Proposta d'aprovació de la modificació de nomenclatura del poliesportiu municipal Es Pinaró pel nom de poliesportiu municipal Virginia Torrecilla.
4. Expedient 1737/2019. Proposta d'inici del procediment per a la revisió d’ofici del expedient de concessió de gual permanent núm. 732 mitjançant Decret de Batlia núm. 446/2013 de 22 de març de 2013.
5. Expedient 2305/2021. Proposta d'aprovació de l'adhesió al conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
6. Expedient 2975/2021. Proposta d'aprovació de l’adhesió a la Central de Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.
7. Expedient 2912/2021. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió d’ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera.
8. Expedient 2819/2021. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió d’ajudes per a l’inici de curs dirigida a l’alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil, de segon cicle, educació primària, educació secundaria obligatòria, batxillerat, formació professional o universitari.
9. Expedient 2906/2021. Proposta d’aprovació de les bases reguladores del procediment de concessió d’ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada
  Ajuntament de Son Servera
Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101
Codi Validació: 6A93REK9GZZDR7A5RAD6XJ5X6 | Verificació: https://sonservera.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
 Ajuntament de Son Servera
 
2021-2022.
10.Expedient 2854/2021. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores del
procediment de concessió d’ajudes individualitzades per a la matrícula de l’Escola municipal de música, dansa i teatre de l’Ajuntament de Son Servera per al curs acadèmic 2021-2022.
11.Expedient 2316/2021. Proposta d'aprovació del Compte general de 2020 de l’Ajuntament de Son Servera
12.Expedient 2977/2021. Proposta d'aprovació del expedient extrajudicial de crèdits REC 06/2021.
B) Activitat de control
13.Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 30/06/2021, 14/07/2021, 28/07/2021, 11/08/2021 i 25/08/2021.
14.Assabentat de les resolucions de Batlia, de la 2021-1018 a la 2021-1349.
C) Mocions
D) Precs i preguntes
CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
 
 
Reciente
Visto
Comentado