Grupo Municipal Socialista para la municipalización del servicio de limpieza edificios
Pleno de Manacor: Nombres calles Polígono Agroalimentario; Incremento salarios personal; Terrenos PAC; Limpieza edificios públicos; Educación y recursos; Comisión cambio de nombre de calles y plazas
Moción del Grupo Municipal MÉS-Esquerra para una justa distribución de los recursos municipales en los centros educativos públicos.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/02/2019 - 04:45:00
Moción del Grupo Municipal Volem/Podemos Manacor para la gestión propia de la limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Manacor.

Pleno ordinario de febrero en el Ayuntamiento de Manacor lunes 11 a las 20:00h: Propuesta de denominación de los viales de nueva creación del polígono agroalimentario de Manacor. Propuesta incremento del 2'25% de las retribuciones del personal de la Corporación Municipal. Propuesta de modificación acuerdo carrera profesional para funcionarios. Propuesta de puesta a disposición de terrenos para la redacción del proyecto técnico del Centro de Salud de Manacor (el PAC).

MOCIONES: Moción del Grupo Municipal MÉS-Esquerra para una justa distribución de los recursos municipales en los centros educativos públicos. Moción de los Grupos Municipales para la creación de una comisión técnica para el cambio de nombre de calles y vías del municipio. Moción del Grupo Municipal Volem/Podemos Manacor para la gestión propia de la limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Manacor. Moción del Grupo Municipal Socialista para la municipalización del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones municipales y centros escolares.

Moción de los Grupos Municipales para la creación de una comisión técnica para el cambio de nombre de calles y vías del municipio.

Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió Ordinària número PLE2019/3 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 11/02/2019 20:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent: I. PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1. Aprovació actes sessions 01/2019 ordinària i 02/2019 extraordinària. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES. Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme. 2. PRP2019/19. Proposta de denominació dels vials de nova creació del polígon agroalimentari de Manacor (2018/3581)

Àrea d’Economia i Recursos Humans. 3. PRP2019/22. Proposta de la delegada d'economia de reconeixement extrajudicial de crèdit (2019/792). 4. PRP2019/23. Proposta de la delegada d'economia i recursos humans de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor (2019/797). 5. PRP2019/24. Proposta increment del 2'25 % de les retribucions del personal de la Corporació ( 2019/263 ). 6. PRP2019/25. Proposta de modificació acord carrera professional (2019/256).

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME. Àrea d’Urbanisme, Serveis Generals i Contractació. 7. PRP2019/21.Proposta de posada a disposició de terrenys per a la redacció del projecte tècnic del Centre de Salut de Manacor (2019/778).

MOCIONS: 8. PRP2019/35. Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra per a una justa distribució dels recursos municipals als centres educatius públics (2019/968). 9. PRP2019/38. Moció dels Grups Municipals MÉS-Esquerra, Volem Manacor, El PI, AIPC/SYS, Socialista i PP per a la creació d'una comissió tècnica pel canvi de nom de carrers i vies del municipi (2019/967). 10. PRP2019/37. Moció del Grup Municipal Volem Manacor per la gestió pròpia de la neteja d'edificis municipals de l'Ajuntament de Manacor (2019/966). 11. PRP2019/34. Moció del Grup Municipal Socialista per a la municipalització del servei de neteja d'edificis, dependències i instal·lacions municipals i centres escolars (2019/961)

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 12. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de gener de 2019. 13. Precs i preguntes. Manacor, a la data de la signatura electrònica. La secretària general acctal. Isabel M. Fuster Fuster.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
pedro
bueno es que gabaldón nos acerque la actualidad de la sala y no solo la oficial, también la más subjetiva