Moción del PSOE de Manacor al Ayuntamiento para su debate:
El PSOE de Manacor propone al Plenario con una Moción que sea municipal la Limpieza de edificios públicos y colegios, y lo lleve la SAM
Empresa de Servicios del Municipio de Manacor SA (SAM) que, por su organización actual, sería plenamente viable la incorporación de un tercer departamento a los dos que ya tiene (ORA y Servicio de Aguas).
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/02/2019 - 11:47:50
El Ayuntamiento de Manacor se compromete a realizar todos los informes preceptivos necesarios para estudiar la viabilidad y, en su caso, garantizar que este servicio pueda pasar a ser asumido.

Moción del PSOE de Manacor al Ayuntamiento para su debate: El próximo mes de julio de 2019 terminan los contratos del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones municipales y centros escolares, actualmente en vigor. Se presenta nuevamente una oportunidad para volver a municipalizar este servicio y que sea el Ayuntamiento de Manacor quien preste directamente este servicio a través de la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor SA (SAM) que, por su organización actual, sería plenamente viable la incorporación de un tercer departamento a los dos que ya tiene (ORA y Servicio de Aguas).

A consecuencia de todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Manacor los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. El Ayuntamiento de Manacor ratifica la importancia del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones municipales y centros escolares para la ciudadanía del municipio. SEGUNDO. El Ayuntamiento de Manacor se compromete a municipalizar y a asumir la prestación del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones municipales y centros escolares.

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Manacor se compromete a municipalizar y a asumir la prestación del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones municipales y centros escolares.

TERCERO. El Ayuntamiento de Manacor se compromete a realizar todos los informes preceptivos necesarios para estudiar la viabilidad y, en su caso, garantizar que este servicio pueda pasar a ser asumido por la SAM (Empresa de Servicios del Municipio de Manacor, SA). CUARTO. El Ayuntamiento de Manacor se compromete a promover, con carácter de urgencia, la modificación de los estatutos de la SAM (Empresa de Servicios del Municipio de Manacor, SA) para que pueda asumir la prestación del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones municipales y centros escolares en condiciones de transparencia, eficiencia y austeridad. A continuación la Moción completa.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I CENTRES ESCOLARS. El proper mes de juliol de 2019 acaben els contractes del servei de neteja d’edificis, dependències i instal·lacions municipals i centres escolars, actualment en vigor. Es presenta novament una oportunitat per tornar a municipalitzar aquest servei i que sigui l’Ajuntament de Manacor qui presti directament aquest servei a través de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA (SAM) que, per la seva organització actual, seria plenament viable la incorporació d’un tercer departament als dos que ja té (ORA i Servei d’Aigües).

Ens referim a un servei de gran importància per a la ciutadania, que afecta a petits i grans, ja que va des d’escoles fins a qualsevol altra instal·lació municipal, poliesportius, museus, etc, i que, per tant, requereix d’un control exhaustiu del seu adequat compliment perquè pot repercutir directament en la salut de tots els seus usuaris. Parlam d’un servei que, per la seva naturalesa, no requereix d’una gran inversió inicial, de gran quantitat de maquinària ni d’una gran infraestructura.

En termes generals, cal recordar que la privatització dels serveis comporta, en la majoria dels casos, una reducció de la qualitat d’aquests, ja que l’objectiu i prioritat de l’empresa privada i, com a quedat demostrat en multituds d’ocasions, a diferència de la pública, és obtenir benefici, encara que això suposi una minva important en la qualitat del servei.

En canvi, els serveis en mans públiques donen la possibilitat d’oferir major qualitat i, especialment, un control directe de la prestació del servei, en termes d’execució, de freqüències a realitzar i de qualitat, així com una flexibilització a l’hora de realitzar les correccions en la prestació del servei que siguin necessaris en qualsevol moment. A conseqüència de tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Manacor els següents ACORDS:

1. L'Ajuntament de Manacor ratifica la importància del servei de neteja d’edificis, dependències i instal·lacions municipals i centres escolars per a la ciutadania del municipi.

2. L'Ajuntament de Manacor es compromet a municipalitzar i a assumir la prestació del servei de neteja d’edificis, dependències i instal·lacions municipals i centres escolars.

3. L’Ajuntament de Manacor es compromet a realitzar tots els informes preceptius necessaris per a estudiar la viabilitat i, si escau, garantir que aquest servei pugui passar a ser assumit per la SAM (Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA).

4. L'Ajuntament de Manacor es compromet a promoure, amb caràcter d’urgència, la modificació dels estatuts de la SAM (Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA) perquè pugui assumir la prestació del servei de neteja d’edificis, dependències i instal·lacions municipals i centres escolars en condicions de transparència, eficiència i austeritat. Manacor, 30 de gener de 2019. Núria Hinojosa Abenza, Portaveu del Grup Municipal Socialista.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


5
1
Ferran
crec que la llei no ho permet
Toni
fins que el Psoe no derogui la llei Montoro crec que serà difícil
nati
i qu'es converteixin en funcionaris sense fer oposicions com ha pasat altres vegades
robert
Sa meva opinió es que es molt convenient, es un servei molt bó de traspassar tecnicament
Pep
Bona proposta, la SAM podria assumir el servei de neteja de tot el municipi, també el de vies públiques, però no crec que sigui possible sense un canvi de govern.