Manacor
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE
El 14 de Octubre 2019 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens.
manacor.org 09/10/2019 - 12:59:01

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 2019

Us convoc, per indicació de la batlia, a la sessió Ordinària número PLE2019/18 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 14/10/2019 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent:

I. PART RESOLUTÒRIA

Batlia

1. Aprovació actes sessions 16/2019 ordinària 17/2019 extraordinària de 8 i 27 de setembre de 2019, respectivament.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea de Batlia i Interior

2. PRP2019/284. Proposta de batlia de nomenament dels membres de la Junta Rectora de la Institució Pública Antoni Maria Alcover

3. PRP2019/310. Declaració Institucional de l'Estat d'Emergència Climàtica

Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció

4. PRP2019/288. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5. PRP2019/289. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 02 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

6. PRP2019/290. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local.

7. PRP2019/291. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 04 reguladora de l'Impost sobre béns immobles

8. PRP2019/292. Proposta de la delegada genèrica de creació de l’ordenança reguladora de l’ingrès patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei d'aigua a Manacor i Cala Murada

9. PRP2019/293. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 10 reguladora de la Taxa per parades de venda a la plaça d'abastiments i a determinats llocs de la via pública.

10. PRP2019/296. Proposta de la delegada especial d’aprovació del Compte general exercici 2018.

11. PRP2019/297. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l’ordenança fiscal 09 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans.

12. PRP2019/300. Proposta de la delegada especial de reconeixement extrajudicial de crèdits. Relació 322 Pressupost Propi

13. PRP2019/301. Proposta de la delegada genèrica de modificació de l'Ordenança Fiscal 05 reguladora de la Taxa pels documents que expedeixin o entenguin l'administració o les autoritats municipals

14. PRP2019/302. Proposta de la delegada especial de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, relació núm. 78

15. PRP2019/305. Proposta del delegat especial de personal d’increment del 0'25 % de les retribucions del personal de la Corporació.

16. PRP2019/306. Proposta del delegat especial de personal de modificació article 29 C i article 29 BIS del pacte i del conveni dels empleats públics de l'Ajuntament de Manacor

17. PRP2019/307. Proposta del delegat especial de personal de creació plaça d'agent de policia en segona activitat amb destí

18. PRP2019/308. Proposta del delegat especial de personal de modificació acord carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral fix, personal interí i laboral temporal o indefinit de l'Ajuntament de Manacor

MOCIONS

19. PRP2019/313. Moció del Grup Municipal Partit Popular: Proposta d'acord per a la Llei d'universalitat descompte resident transport aeri Illes Balears

20. PRP2019/314. Moció del Grup Municipal El PI Manacor relativa a la implantació de mesures per garantir la seguretat de les persones a l'entorn de Cala Varques

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

21. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de setembre de 2019.

22. Precs i preguntes.

La secretària general acctal, per suplència

Isabel M. Fuster Fuster

 

Reciente
Visto
Comentado